گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۴

 

من درد ترا ز دست آسان ندهمدل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم
از دوست به یادگار دردی دارمکان درد به صد هزار درمان ندهم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۷

 

من دل به کسی جز از تو آسان ندهمچیزی که گران خریدم ارزان ندهم
صد جان بدهم در آرزوی دل خویشوان دل که ترا خواست به صد جان ندهم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۵

 

سرمایهٔ غم ز دست آسان ندهم
دل بر نکنم زدوست تا جان ندهم
از دوست که یادگار دردی دارم
آن درد به صد هزار درمان ندهم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر