گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۴

 

گر صبر کنم جامعهٔ جان میسوزدجان من و آن جملگان میسوزد
ور بانگ برآورم دهان میسوزداز من گذرد هر دو جهان میسوزد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد » شمارهٔ ۸۸

 

از آه دلم کام و زبان میسوزد

چه کام و زبان همه جهان میسوزد

ای شمع! اگر بسوزدت تن سهل است

زیرا که مرا جملهٔ جان میسوزد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد » شمارهٔ ۹۰

 

در شمع نگاه کن که جان میسوزد

وز آتش دل همه جهان میسوزد

آتش دل اوست برگرفته است از خویش

بر خود دل گرم او از آن میسوزد!


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عبید زاکانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶

 

زین گونه که این شمع روان می‌سوزد
گوئی ز فراق دوستان می‌سوزد
گر گریه کنیم هر دو با هم شاید
کو را و مرا رشتهٔ جان می‌سوزد


متن کامل شعر را ببینید ...

عبید زاکانی
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

از عشق تو در تنم روان می سوزد
شرحش چه دهم که بر چه سان می سوزد؟
از ناله چو چنگم رگ تن پی گسلد
وز گریه چو شمعم دل و جان می سوزد


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی