گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴۴

 

تا با خودی دوری ارچه هستی با منای بس دوری که از تو باشد تا من
در من نرسی تا نشوی یکتا مناندر ره عشق یا تو باشی یا من


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و ششم: در صفت گریستن » شمارهٔ ۳۹

 

از رشک تو، کاغذین کنم پیراهن

تا سایهٔ تو نگرددت پیرامن

هر چند کنار من چو دریاست ز اشک

در شیوهٔ عشق تو، نیم تردامن


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۴

 

تا با خودی ارچه همنشینی با من
ای بس دوری که از تو باشد تا من
در من نرسی تا نشوی یکتا من
اندر ره عشق یا تو گنجی یا من


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۷

 

عاشق من و دیوانه من و شیدا من
شهره من و افسانه من و رسوا من
کافر من و بت پرست من ترسا من
اینها من و صد بار بتر زینها من


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۸

 

رازی که به شب لب تو گوید با من
گفتار زبان نگرددش پیرامن
زان سر به گریبان سخن برنارد
پیراهن حرف تنگ دارد دامن


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۶

 

نه با منی ار چه همنشینی با من
ای بس دوری‌ که از تو بینم تا من
در من نرسی تا نشوم یک پا من
کاندر ره عشق یا تو لنگی یا من


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی