گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳۶

 

از عشق تو گشتم ارغنون عالموز زخمهٔ تو فاش شده احوالم
ماننده چنگ شده همه اشکالمهر پرده که می‌زنی مرا مینالم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶۴

 

عشق است قدح وز قدحش خوشحالماو راست عروسی و منش طبالم
سوگند بدان عشق که بطال گر استکانروز که طبال نیم بطالم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۳۰

 

چون مرغ ضعیف بی پر و بی بالم
افتاده به دام و کس نداند حالم
دردی به دلم سخت پدیدار آمد
امروز من خسته از آن می‌نالم


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۰

 

از وصل سمنبران چنان شد حالم
کز ناز بسان گل نو می بالم
چون غنچه دلم ز روی نیکو بگرفت
آنم که چو چنگ از خوشی می نالم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۱

 

در عشق تو گر چه شهره ام در عالم
زان روی که تا نهفته ماند حالم
مانند گل دو رنگ بر چهرۀ زرد
گلگونه یی از خون جگر می مالم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل