گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶

 

ماهی که نظیر خود ندارد به جمالچون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال
در سینه دلش ز نازکی بتوان دیدمانندهٔ سنگ خاره در آب زلال


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۸۳

 

آن می که گشود مرغ جان را پر و بالدل را برهانید ز سیری و ملال
ساقی عشق است و عاشقان مالامالاز عشق پذیرفته و بر ماست حلال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۸۴

 

آواز گرفته است خروشان مینالزیرا شنواست یار و واقف از حال
آواز خراشان و گلوی خستهنالان ز زوال خویش در پیش کمال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۸۷

 

اسرار حقیقت نشود حل به سالنی نیز به درباختن حشمت و مال
تا دیده و دل خون نشود پنجه سالاز قال کسی را نبود راه به حال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۸۸

 

این عشق کمالست و کمالست و کمالوین نفس خیالست خیالست و خیال
این عشق جلالست و جلالست و جلالامروز وصالست و وصالست و وصال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹۰

 

پر از عیسی است این جهان مالامالکی گنجد در جهان قماش دجال
شورابهٔ تلخ تیره دل کی گنجدچون مشک جهان پر است از آب زلال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹۵

 

الخمر و من‌الزق ینادیک تعالواقطع لوصالنا جمیع‌الاشغال
فربا و صفاء و سبقنا الحوالکی نعتق بالنجدة روح‌العمال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۹۹

 

عشقی دارم پاکتر از آب زلالاین باختن عشق مرا هست حلال
عشق دگران بگردد از حال به حالعشق من و معشوق مرا نیست زوال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰۲

 

مردا منشین جز که به پهلوی رجالخوش باشد آینه به پهلوی صقال
یارب چه طرب دارد جان پهلوی جانآن سنگ بود فتاده پهلوی سفال


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳

 

گر دست دهد دولت ایام وصال
ور سر برود در سر سودای محال
یک بوسه برین نیمه خالی دهمش
از رویش و یک بوسه بران نیمهٔ خال


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

عطار » مختارنامه » باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید » شمارهٔ ۱

 

ماییم که نیست غیر ما، اینْت کمال!

مشغول جمال خویشتن، اینْت جمال!

میپنداری ما به تو اندر نگریم

خود کی بینیم غیر خود، اینْت محال!


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب هفتم: در بیان آنكه آنچه نه قدم است همه محو عدم است » شمارهٔ ۹

 

بگذر ز حس و خیال،‌ای طالب حال

تا هر دو جهان جلال بینی و جمال

زیرا که تو هرچه در جهان میبینی

جز وجه بقا همه سرابست و خیال


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات » شمارهٔ ۶۶

 

مائیم و میی و مطربی مشکین خال

بی هجر میسَّر شده ایام وصال

با سیمبری نشسته در باد شمال

زین آب حرام خون خود کرده حلال


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۲

 

ناید به کف آن زلف سمن مال به مال
نی رقص کند بر آن رخان خال به خال
ای چون گل نو که بینمت سال به سال
گردنده چو روزگاری از حال به حال


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

وحشی » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷

 

فن تو و سد هزار برهان کمال
شغل من و یک جهان خیالات محال
تو منزوی مدرسهٔ عالی فضل
من بیهده گرد راست بازار خیال


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰۷

 

ای بدر همال قدر خورشید جمال
کیوان دل مشتری رخ زهره مثال
قوس ابرو و عقرب خطی و تیر خصال
پروین دندان، سهیل تن، جوزا فال


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۶

 

ای چشم زمانه کرده روشن به جمالدر گوش تو برده خوشترین لفظ سؤال
رایی داری چو آفتاب اول روزعمری بادت چو سایه‌ها بعد زوال


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۷

 

زین عمر به تعجیل دوان سوی زوالدانی که جهان چه آیدم پیش خیال
دشتی آید ز درد دل میلامیلطشتی آید ز خون دل مالامال


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۸

 

در هجر همی بسوزم از شرم خیالدر وصل همی بسوزم از بیم زوال
پروانهٔ شمع را همین باشد حالدر هجر نسوزد و بسوزد ز وصال


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۲

 

خاک سر کوی آن بت مشکین خال
می‌بوسیدم شبی به امید وصال
پنهان ز رقیب آمد و در گوشم گفت:
می‌خور غم ما و خاک بر لب میمال


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۷۵

 

بگذر به دیار یارم ای پیک شمال
بر خاک رهش به جای من دیده بمال
ور قصه حال من کند از تو سوال
قل مات من الهجر علی اصعب حال


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۷۶

 

ای چارده ساله مه که در حسن و جمال
همچون مه چارده رسیدی به کمال
یارب نرسد به حسنت آسیب زوال
در چارده سالگی بمانی صد سال


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۰

 

ای چارده ساله مه که در حسن و جمال
همچون مه چارده رسیدی بکمال
یا رب نرسد به حسنت آسیب زوال
در چارده سالگی بمانی صد سال


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۱

 

می‌رست زدشت خاوران لالهٔ آل
چون دانهٔ اشک عاشقان در مه و سال
بنمود چو روی دوست از پرده جمال
چون صورت حال من شدش صورت حال


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۲

 

یا رب به علی بن ابی طالب و آل
آن شیر خدا و بر جهان جل جلال
کاندر سه مکان رسی به فریاد همه
اندر دم نزع و قبر هنگام سؤال


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴

 

در مدرسه جز خون جگر، نیست حلال
آسوده دلی، در آن محال است، محال
این طرفه که تحصیل بدین خون جگر
در هر دو جهان، جمله وبال است، وبال


متن کامل شعر را ببینید ...

شیخ بهایی
 

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

 

در عشق نکویان چه فراق و چه وصال؟
بدحالی عاشقان بود در همه حال
گر وصل بود مدام سوزست و گداز
ور هجر بود تمام رنجست و ملال


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹

 

در جام جهان نما نظر کن به جمال
تا نقش خیال او نماید به کمال
هر آینه ای که در نظر می آری
تمثال جمالش بنماید تمثال


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۰

 

از دولت عشق عقل گشته پامال
مستقبل و ماضیم همه آمده حال
نه دی و نه فردا و نه صبح است و نه شام
ایمن شده عمرم ز مه و هفته و سال


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

نور تو که در سینه نهان بد چو هلال
از شعشعه بدر برآمد به کمال
اکنون که عروس سخنت یافت جمال
المنة لله تبارک و تعال


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵

 

ای قطره ز دریا برسیدی به کمال
از مشرب عذب یافتی آب زلال
نور تو ز بدر است و لطافت ز جمال
المنّة لله تبارک و تعال


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۰

 

ای سعد فلک را ز رخ خوب تو فال
وی مرغ کرم را ز سخایت پروبال
چشم رهی از جمال تو دور مباد
هر چند ز تو دور شود عین کمال


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۱

 

خاک سر کوی آن بت مشکین خال
می بوسیدم دوش باومید وصال
پنهان ز رقیب آمد و در گوشم گفت
می خور غم ما و خاک در لب می مال


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۲ - قال الملک السعید شهاب الدین سلیمانشاه و ارسل به

 

چون نیست مرا بخدمتت راه وصالسر بر خط دیوان تو دارم همه سال
گفتم بفلک در تو چه نقصان آیدگر زآنکه رسانیم زمانی بکمال؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵۹

 

هنگامه اهل وجد می‌باید و حال
تا مرد برد راه به معنی ز خیال
پرهیز اولی ز صحبت ساختگان
در مجلس تصویر، فزاید چه کمال


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی