گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۲

 

پیروزشه ای خورده سپهر از تو هراسهر ساعت و بس کرده زمین‌بوس و سپاس
زیرا که کنی به خنجر چون الماساز هفت فلک به یک زمان چارده طاس


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۳

 

ماییم درین گنبد دیرینه اساسجویندهٔ رخنه‌ای چو مور اندر طاس
آگاه نه از منزل امید و هراسسرگشته و چشم بسته چون گاو خراس


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۱

 

با غیب به بویت آمد ای حرف شناس
وانفاس تو را بود بر آن حرف اساس
باش آگه ازان حرف در امید و هراس
حرفی گفتم شگرف اگر داری پاس


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰

 

بیرون ز چهار عنصر و پنج حواس
از شش جهت و هفت خط و هشت اساس
سری است نهفته در میان خانهٔ جان
کان را نتوان یافت به تقلید و قیاس


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱

 

تا چند روی از پی تقلید و قیاس
بگذر ز چهار اسم و از پنج حواس
گر معرفت خدای خود می طلبی
در خود نگر و خدای خود را بشناس


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۲

 

در خرقه چه پیچی، ار نه ای شاه شناس
کز خرقه نه امید فزاید نه هراس
خز برکنی از کرم و بپوشی که لباس
چون پوشش تن بود چه دیبا چه پلاس


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳

 

ز افسانه گری ای دل دانش نشناس
پیوسته قرین شک، ندیم وسواس
تا تو تهی از عقل و پر از پنداری
فربه نه‌ای، از فریب داری آماس


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۱

 

از یک جنسند گرچه نیک و بد ناس
زین همجنسان بایدت امید و هراس
پیکان و زره، هر دو ز آهن باشند
آن قصد تو دارد، این تو را دارد پاس


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی