گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۹

 

ای فکر تو بر بسته نه پایت باز استآخر حرکت نیز که دیدی راز است
اندر حرکت قبض یقین بسط شودآب چه و آب جو بدین ممتاز است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید » شمارهٔ ۸۸

 

پیوسته دلم شیفتهٔ آن راز است

زان راز شگرف جان من با ناز است

گر محو شود جهان نیاید بسته

آن در که مرا به سوی جانان باز است


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار