گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵۳

 

اندر طلب دوست همی بشتابمعمرم به کران رسید و من در خوابم
گیرم که وصال دوست در خواهم یافتاین عمر گذشته را کجا دریابم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱۷

 

در بحر خیال غرقهٔ گردابمنی بلکه به بحر میکشد سیلابم
ای دیده نمی‌خواب من بندهٔ آنکدر خواب بدانست که من در خوابم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۷

 

هر روز در آب دیده‌اش می‌یابم
شد ز آتش و آب صبر برده خوابم
هرچند که بر آتش عشقت آبم
در عشق چو آب پاک و آتش نابم


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۳

 

با یاد تو ای ریخته عشقت آبمنشگفت اگر بود بر آتش خوابم
روی از غم چون تویی چرا برتابمتا به ز غمت کدام شادی یابم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری