گنجور

سراج قمری » گزیدهٔ اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۰

 

چند از پی نان برپا در پیش کسان چون خوان

خاینده هردونی چون گوشت برای نان

ای روبه پرحیلت، تا کی چو سگان جویی

از بهر یکی من نان، دوری زیکی منان

تا چند کمیت می افتاده ترا در سر

[...]

سراج قمری
 
 
sunny dark_mode