گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷۸

 

بر شاه حبش زنیم و بر قیصر روم

پیشانی شیر برنویسیم رقوم

ما آهن لشکر سلیمان خودیم

جز در کف داود نگردیم چو موم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۷۱

 

قومیکه چو آفتاب دارند قدوم

در صدق چو آهنند و در لطف چو موم

چون پنجهٔ شیرانهٔ خود بگشایند

نی پرده رها کنند و نی نقش و رسوم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۶۷

 

تا بردی ازین دیار تشریف قدوم

بر دل رقم شوق تو دارم مرقوم

این قصه مرا کشت که هنگام وداع

از دولت دیدار تو گشتم محروم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

عطار » مختارنامه » باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین » شمارهٔ ۶

 

ای گوهر کانِ فضل و دریای علوم

وز رای تو دُرِّ دُرجِ گردون منظوم

بر هفت فلک ندید و در هشت بهشت

نُه چرخ، چو تو، پیشروِ ده معصوم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

آنم که به عهد عشقبازی گروم

حاشا که به غیر عشقبازی گروم

همواره قدم بر قدم عشق روم

کی حکم حکیم و متکلم شنوم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

ای نه فلک از کلک تو در تحت رقوم

وی یافته از تو رونق احکام نجوم

نی نی غلطم، غلط که جز خط تو نیست

امروز محیط مرکز علم علوم


متن کامل شعر را ببینید ...

امامی هروی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۱۳۴ - امیرالمؤمنین حسن علیه صلوات الله

 

ای گوهر فضل و علم و دریای علوم

از رای تو شد دُرج دو گوهر منظوم

در هفت فلک ندید و در هشت بهشت

نُه چرخ چو تو پیشرو ده معصوم


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۶

 

شرطست که بهر ضبط آداب و رسوم

خیزد بعد از نبی امام معصوم

زاجماع چه گویی به علی بازگرای

مه جای نشین مهر باشد نه نجوم


متن کامل شعر را ببینید ...

غالب دهلوی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۷

 

زاهد توئی و فضائل کسب علوم

در پرده دلت طالب این دنیی شوم

هشدار که این دو جمع با هم نشوند

یا زنگی زنگ باش یا رومی روم


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی