گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ط»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۸۰

 

ای بر سر حرف این و آن نازده خط

پندار دویی دلیل بعدست بخط

در جملهٔ کاینات بی سهو و غلط

یک عین فحسب دان و یک ذات فقط


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۶۵

 

ای بر سر حرف این و آن نازده خط

پندار دویی دلیل بعد است و سخط

در جمله کاینات بی سهو و غلط

یک عین فحسب دان و یک ذات فقط


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۶

 

پنهان به سیه خانهٔ حرف است نقط

با آنکه ز نقطه شد پدید آن همه خط

یک نقطهٔ توحید درین دایره هاست

گر مردمک دیده نیفتد به غلط


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۱۷۸ - الاسرار

 

در دایرهٔ وجود بی سهو و سقط

دلها زتو دور نیست چو نقطه زخط

بر مرکز عهد اول از خطّ ازل

جانها همه دایره است و عشق تو نقط


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۱۰۱

 

در دایرهٔ وجود بی سهو و سقط

دلها همه دور نیست چون نقطه زخط

در مرکز عهد اوّل از خطّ ازل

جانها همه دایره است و عشق تو نقط


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۵۰

 

ای مانده تو بر کنار جویای وسط

تا چند چو نقطه دور گردی از خط

در می طلبی به قعر دریا (می) شو

سرگشته مباش بر سر آب چو بط


متن کامل شعر را ببینید ...

عمادالدین نسیمی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۴

 

نقشی زخطا نبسته کلک تو زخط

در دایره ی وجود ذات تو نقط

جان بخشی و جان ستانی، اما نه غلط

آن گاه سخا کنی بر این، گاه سخط


متن کامل شعر را ببینید ...

آذر بیگدلی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۲

 

ای رهرو نادان که روانی چون شط

گیرم نروی برون چو از مسطر خط

چون نیست ز دانش چه صواب و چه خطا

نبود چو ز بینش چه درست و چه غلط


متن کامل شعر را ببینید ...

مشتاق اصفهانی