گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اامدهای»

 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

چون دانستی که از کجا آمده ای

یا کیست فرستاده و چرا آمده ای

برخیز قدم نه و مردانه بکوش

گر زانکه تو از بهر خدا آمده ای


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی
 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

تو مظهر مرآت خدا آمده ای

آیینه وجه کبریا آمده ای

از ما بجمال خود تجلی کرده

از حضرت خود بدین سرا آمده ای


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی
 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

 

هر چند که در ملک فنا آمده ای

در ملک فنا بی بقا آمده ای

از عالم حق بدین سرا آمده ای

بنگر زکجا تا بکجا آمده ای

خالی نشوی یکنفس از علم و عمل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی
 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

 

باما نتوان گفت چرا آمده ای

با خود تو ای که و از کجا آمده ای

از بسکه ببازی و هوا مشغولی

گوئی که ببازی و هوا آمده ای


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی