گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵

 

خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر

بوی قدح از غذای مریم خوشتر

آه سحری ز سینهٔ خماری

از نالهٔ بوسعید و ادهم خوشتر

خیام
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۴

 

داغ غمت از افسر ادهم خوشتر

نقش قدمت ز خاتم جم خوشتر

در گوشه غم خوشم بیاد تو که هست

این گوشه مرا ز هر دو عالم خوشتر

مشتاق اصفهانی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۵

 

چندانکه بود نشاط از غم خوشتر

چندانکه بود سوز ز ماتم خوشتر

در کوی مغانست قدح نوشان را

ساغر خوش و ساغر دمادم خوشتر

مشتاق اصفهانی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۶

 

جام صهبا ز ساغر جم خوشتر

آب انگور ز آب زمزم خوشتر

آن گوشه که با پریوشی باده‌کشی

صد مرتبه از عالم و آدم خوشتر

مشتاق اصفهانی
 

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۷

 

غمگین تور است از طرب غم خوشتر

بر ماتمیت ز سوز ماتم خوشتر

از تست چو درد و داغ در جان و دلم

دردم ز دوا داغ ز مرهم خوشتر

مشتاق اصفهانی
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

دست ساقی ز دست حاتم خوشتر

جامی که دهد ز ساغر جم خوشتر

آن دم که دمد ز گوشهٔ لب نایی

در نی، ز دم عیسی مریم خوشتر

هاتف اصفهانی
 
 
sunny dark_mode