گنجور

اشعار مشابه

 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۶

 

راهی ست ز عبد تا حضور الله

خواهی تو درازگیر و خواهی کوتاه

این کوثر و طوبی که نشانها دارد

سرچشمه و سایه ای ست در نیمه راه


متن کامل شعر را ببینید ...

غالب دهلوی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۹۷

 

ای آن که گرفته ام به کوی تو پناه

رانی چو به عنف از در خویشم ناگاه

تا کعبه روم ز درگهت رو به قفا

چون بگذرم از کعبه نهم روی به راه


متن کامل شعر را ببینید ...

غالب دهلوی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۶

 

تا دست من از دامن تو شد کوتاه

دستی زده ام بدامن ناله و آه

یا در دل تو اثر کند ناله من

یا خرمن عمر من بسوزد ناگاه


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۷

 

برداشت بت من از سر آن چتر سیاه

زان پس که دل سپاه بس برد ز راه

عمدا بر صوفیان شد آن شمع سپاه

تا توبه صوفیان کند نیز تباه


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۹

 

گر سوی هوا دلم همی جوید راه

پیوند مرا سوی زمین آمد ماه

بر سنبل و بر سمن بیفزاید جاه

کز سنبل و از سمن شود ماه تباه؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۲

 

ای زهره جبین نیست چو رخسار تو ماه

نه تیره شبی بسان زلف تو سیاه

خط تو دمید و شه تبه حسن رخت

از سنبل تر بلی شود ماه تباه


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۲

 

ای دولت و دین را به سزا شاهنشاه

ای بر عدلت دوام ملک تو گواه

امشب می خور که مشتری با همه جاه

بر چرخ به روی تو همی بیند ماه


متن کامل شعر را ببینید ...

سید حسن غزنوی
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۹۸

 

ای فیض هدایتت مرا هادی راه

دایم تو ز حال من به از من آگاه

شادم که دم سوآل و تقریر گناه

تو صاحب دعوی تو قاضی تو گواه


متن کامل شعر را ببینید ...

فضولی بغدادی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۷۳

 

خواهی که به سرچشمه جان یابی راه

یا بر فلک شرف برآیی چون ماه

از مصحف رخساره خوبان می خوان

سر ازل و ابد ز خط های سیاه


متن کامل شعر را ببینید ...

عمادالدین نسیمی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » رباعیات طنز » شمارهٔ ۸۳

 

لا حول و لا قوة الا بالله

چاقو داده است بر من آن غیرت ماه

دست ستم و زبان بدگویان را

با این چاقو ببرم انشاء الله


متن کامل شعر را ببینید ...

ادیب الممالک فراهانی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۱

 

سویم بفرست گاه پیغامی و گاه

باز آی که تا ببینم آن روز چو ماه

غافل مشو از حال من القصه که من

هم گوش برآوازم و، هم چشم براه


متن کامل شعر را ببینید ...

آذر بیگدلی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۴

 

بادا تا هست روز شب و طلعت شاه

هم زیب شبستان و هم آرایش گاه

مهر است و بروز گیتی افروزد مهر

ماه است و بشب انجمن آراید ماه


متن کامل شعر را ببینید ...

نشاط اصفهانی
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۴

 

گر داد جفای روزگار ای دلخواه

بر موی سیاه من سپیدی را راه

در من به حقارت نتوان کرد نگاه

یک باز سپید به ز صد زاغ سیاه


متن کامل شعر را ببینید ...

ادیب صابر
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۵

 

آن شب که ز من جدا شدی ای دلخواه

دیدم شب خویش را چو زلف تو سیاه

هم در شب خویش بینم ان شاءالله

از عارض تو صبح و زرخسار تو ماه


متن کامل شعر را ببینید ...

ادیب صابر
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

از بهر شناساییت از لطف اله

بر حضرت اوست از دو چشم تو دو راه

بنگر که چسان ز دانه مردم چشم

رویانیده است سبزه را مد نگاه!


متن کامل شعر را ببینید ...

واعظ قزوینی
 

[صفحهٔ اول] … [۲] [۳] [۴]