گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۴۴

 

آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر

چون طالب منزلی تو در راه بمیر

عشقست بسان زندگانی ور نه

زینسان که تویی خواه بزی خواه بمیر

ابوسعید ابوالخیر
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۲۸۳

 

آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر

چون طالب منزلی تو در راه بمیر

عشق است نشان زندگانی ورنه

زین سان که تویی خواه بزی خواه بمیر

اوحدالدین کرمانی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۳

 

در هجر حزین، از غم جانکاه بمیر

چون شمع سحرگاه، به یک آه بمیر

آن قدر نداری که درآیی به نجف

جان تو درآید، تو درین راه بمیر

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode