گنجور

اشعار مشابه

 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲

 

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغ دان و عالم فانوس

ما چون صوریم کاندر او حیرانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳۵

 

از طبع ملول دوست ما می‌دانیم

وز غایت عاشقیش می رنجانیم

شرمنده و ترسنده نبرد راهی

تا راه حجاب ماست ما می‌رانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۰

 

گر یار کنی خصم تواش گردانیم

هر لحظه به نوعی دگرت رنجانیم

گر خار شدی گل از تو پنهان داریم

ور گل گردی در آتشت بنشانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

ملک‌الشعرا بهار » گزیدهٔ اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم

آیین محبت و وفا می‌دانیم

زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش

کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار
 

عطار » مختارنامه » باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود » شمارهٔ ۲۹

 

گاهی به هوس حرف فنا میخوانیم

گاهی ز هوس نزد بقا میمانیم

تر دامنی وجود خود میدانیم

بر خشک بمانده چند کشتی رانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۰

 

ما محرم راز حضرت سلطانیم

احوال درون و هم برون می دانیم

منشی قضا هرچه نویسد مجمل

بر لوح قدر مفصلش می خوانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

ملک‌الشعرا بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹

 

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم

آیین محبت و وفا می‌دانیم

زبن بی‌هنران سفله ای دل مخروش

کانها همه می‌روند و ما می‌مانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرا بهار
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳

 

ای سرو اگر ترا چو طوبی خوانیم

از سرکشیت بجای خود بنشانیم

با قامت او چند کنی نسبت خویش

ما اصل تو و فرع تو نیکو دانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۶

 

ناظر بکتاب روی خوبان زانیم

کز روی نکو آیت حسنت خوانیم

ما را چه خبر ز عالم و زهد وورع

ما شیوه شاهدان نکو میدانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۷

 

ما جمله جهان مصحف ذاتت دانیم

از هر ورقی آیت و صفت خوانیم

با آنکه مدرسیم در مکتب عشق

در معرفت کنه تو ما نادانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

اسیری لاهیجی
 

اهلی شیرازی » ساقینامهٔ رباعی » شمارهٔ ۶۹

 

ساقی قدحی که کشته جانا نیم

ما مردن و زندگی از آن میدانیم

ما را به اجل چه کار و با عمر چه بحث

ما زنده وصل و کشته هجرانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۵

 

هرچند که در مرتبه مامورانیم

بس ظاهر و پیداست که ما میرانیم

یک لحظه گداییم و دمی سلطانیم

در حالت خویشتن عجب می مانیم


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار