گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب النابل و اللبوة » بخش ۱

 

بد می‌کنی و نیک طمع می‌داری؟

هم بد باشد سزای بدکرداری

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب النابل و اللبوة » بخش ۲ - افسانهٔ شیر و مرد تیرانداز

 

تا بود چنین بُده‌ست کار عالم

شادی پسِ اندهست و راحت پسِ غم

نصرالله منشی