گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴۴ - در مدح بورشد رشید محتاج

 

بورشد رشید ای جمال ملک

ای ذات تو ذات کمال ملک

ای دولت تو عید و جشن خلق

ای حشمت تو پر و بال ملک

طبع تو نسیم هوای فضل

[...]

ابوالفرج رونی
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۷ - در مدح سلطان علاء الدوله ابو سعید مسعود بن ابراهیم

 

شه باز به حضرت رسید هین

یکران مرا برنهید زین

تا خوی کند از شرم او زمان

چون طی کنم از نعل او زمین

آباد بر این چرخ تیز گرد

[...]

ابوالفرج رونی