گنجور

خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۱۶۴

 

کی باشد کین قفس بپروازم

در باغ الهی آشیان سازم

خواجه عبدالله انصاری
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۴ - در آرزوی مرگ

 

کی باشد کین قفس بپردازم

در باغ الاهی آشیان سازم

با روی نهفتگان دل یک دم

در پردهٔ غیب عشقها بازم

کش در چمن رسول بخرامم

[...]

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۵

 

بخ بخ اگر این علم برافرازم

در تفرقه سوی جمع پردازم

باشد بینم رخان معشوقم

وز صحبت خود دری کند بازم

از راهبران عشق ره پسرم

[...]

سنایی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲- سورة البقره‏ » بخش ۱۰۲ - ۳۱ - النوبة الثالثة

 

کی باشد کین قفص به پردازم

در باغ الهی آشیان سازم‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۵ - النوبة الثالثة

 

کی باشد کین قفس بپردازم

در باغ الهی آشیان سازم‌

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۱۰- سورة یونس - مکیة » ۹ - النوبة الثالثة

 

کی باشد کین قفس بپردازم

در باغ الهی آشیان سازم.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة » ۱ - النوبة الثالثة

 

کی باشد کاین قفص بپردازم

در باغ الهی آشیان سازم.

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۶۹- سورة الحاقة- مکیة » النوبة الثالثة

 

کی باشد کین قفص بپردازم

در باغ الهی آشیان سازم.

میبدی
 
 
sunny dark_mode