گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۲

 

در علم محققان جدل نیست

از علم مراد جز عمل نیست

کفش خضر و عصای موسی

شایسته پای و دست شل نیست

اگر فکر کی درین چه باشد

[...]

کمال خجندی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳

 

کس نیست که این غمش بدل نیست

پایش از خون دل بگل نیست

آذر بیگدلی