گنجور

ملک‌الشعرا بهار » مسمطات » مولودیه

 

پیغمبر آخرالزمان کرد

نوری که قدیم بود و بی‌حد

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مسمطات » مولودیه

 

کاو بود نتیجه آخر کار

زو گشت اساس دین مشید

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مسمطات » مولودیه

 

بر ملت تو است ذلت وهون

ای ظل تو بر زمانه ممتد

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مسمطات » مولودیه

 

ابلیس شده است هادی ما

ما گشته به قید او مقید

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

در دهر بزرگ یادگاری

کردم ز برای خویش بنیاد

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

بنیاد بنای پایداری

بی‌یاری دست من شد ایجاد

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

خار و خس روزگار ناساز

سد کردن راه او نیارد

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

چون بانی خود ز فرط اعزاز

سر پیش کسی فرو نیارد

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

تا اختر نحس نامرادی

این پنبه زگوش خود برآرد

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

وز چشم فلک ز فرط شادی

اختر عوض سرشگ بارد

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۴
۵
۶
sunny dark_mode