گنجور

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۶

 

قسمت نگر که نوشم، می از ایاغ مردم

سوزد به مجلس ما، شبها چراغ مردم

دانسته تا دلم را، سوزد به داغ حسرت

هر لحظه آید از من پرسد سراغ مردم

چون گل نمانده بر تن، از داغ جای داغم

[...]

قدسی مشهدی