گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۸

 

تا بت من قصد خرابات کرد

نفی مرا شاهد اثبات کرد

با قدح و بلبله تسبیح کرد

با دف و تنبور مناجات کرد

آن خدمات من دل سوخته

[...]

سنایی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۸ - حکایت

 

ساخت وضوئی و عبادات کرد

دست بر آورد و مناجات کرد

عرفی
 
 
sunny dark_mode