گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۰

 

چون خود اگر عشوه گری داشتی

از دل زارم، خبری داشتی

پا به سر من ننهادی به ناز

گر ز من افتاده تری داشتی

مفت نرفتی زکفم زلف تو

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۱ - مثنوی مطمح الانظار

 

ای دل افسرده خروشت کجاست؟

خامشی از زمزمه، جوشت کجاست؟

ملک سخن زیر لوای تو بود

رامش دلها ز نوای تو بود

طنطنهٔ پرده گشاییت کو؟

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۲ - فی التوحید

 

ای رقمت سلسله بند وجود

در خط فرمان تو اقلیم جود

راتبه خوار قلمت، مغز جان

مغزپذیر کرمت استخوان

نقطه ای از خامهٔ تو کاینات

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۳ - فی النعت

 

ای گهرافروز وجود از نخست

از تو کتاب الله معنی درست

خاتم این نادره وش محضری

فاتحه و خاتمهٔ دفتری

نور ازل طلعت غرای توست

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۴ - فی المنقبه

 

شاهسوار صف هیجا علی

واقف اسرار خفیّ و جلی

آیتی از منقبتش هل اتی

رایتی از مکرمتش لافتی

نفس نبی، باب شبیر و شبر

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۵ - گشایش نامهٔ عرفان دبیر به دستان سنجی خامهٔ بلند صفیر

 

خامه شبی صفحه طرازی گرفت

جوهر اندیشه گدازی گرفت

مشک رقم شد ز دم عنبرین

نافه گشا گشت، چو آهوی چین

پیشهٔ عطّار وشی کرد ساز

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۶ - دمیدن صبح تجلّی از افق هویّت ذات بر تنویر ظلمتکدهٔ انیّت جهان

 

فیض نخستین که فروغ وجود

برقع رخسار تجلّی گشود

از اثر پرتو آن نور غیب

جلوه ابداع برآمد ز جیب

عکس ازل، آینه سازی گرفت

[...]

حزین لاهیجی