گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الفحص عن امر دمنة » بخش ۲

 

نیک برنج اندرم از خویشتن

گم شده تدبیر و خطا کرده ظن

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک والطائر فنزة » بخش ۳

 

خشم نبوده‌ست بر اعدام هیچ

چشم ندیده‌ست در ابروم چین

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode