گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۸۸

 

آه که از شوق نان عمر به پایان رسید

در غم هجران گذشت، ناله به کیوان رسید

دل پر و معده تهی، منتظرم روز و شب

تا که کسی گویدم دعوت سلطان رسید

جان به لب آمد مرا، در غم بغرای ترب

[...]

صوفی محمد هروی