گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فایده - حسد مذموم و حرام

 

نه از خارش غم دامن دریدن

نه از تیغش هراس سر بریدن

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - معالجه طول أمل

 

پیش از آن کت برون کننده از ده

رخت بر گاو و بار بر خر نه

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - محبت خدا بالاترین محبت ها

 

امروز در آن کوش که بینا باشی

حیران جمال آن دل آرا باشی

شرمت بادا چو کودکان در شبها

تا چند در انتظار فردا باشی

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode