گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۰

 

بدریای غمت دل غوطه‌ور بیمرا داغ فراقت بر جگر بی
ز مژگان خدنگت خورده‌ام تیرکه هر دم سوج دل زان بیشتر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۱

 

مدامم دل براه و دیده تر بیشراب عیشم از خون جگر بی
ببویت زندگی یابم پس از مرگترا گر بر سر خاکم گذر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۲

 

ز آهم هفت گردون پر شرر بیزمژگانم روان خون جگر بی
ته که هرگز دلت از غم نسوجهکجا از سوته دیلانت خبر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۳

 

خوشا آندل که از خود بیخبر بیندونه در سفر یا در حضر بی
بکوه و دشت و صحرا همچو مجنونپی لیلی دوان با چشم تر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۴

 

شبم از روز و روز از شو بتر بیدل آشفته‌ام زیر و زبر بی
شو و روز از فراقت نالهٔ موچو آه سوته جانان پر شرر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵

 

چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بیکه یکسر مهربانی دردسر بی
اگر مجنون دل شوریده‌ای داشتدل لیلی از آن شوریده تر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۶

 

مدامم دل پر از خون جگر بیچو شمع آتش بجان و دیده تر بی
نشینم بر سر راهت شو و روزکه تا روزی ترا بر مو گذر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۷

 

دل از دست غمت زیر و زبر بیبچشمان اشکم از خون جگر بی
هران یاری چو مو پرناز دیرهدلش پر غصه جانش پر شرر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸

 

هر آن باغی که نخلش سر بدر بیمدامش باغبون خونین جگر بی
بباید کندنش از بیخ و از بناگر بارش همه لعل و گهر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۹

 

شوم از شام یلدا تیره‌تر بیدرد دلم ز بودردا بتر بی
همه دردا رسن آخر بدرموندرمان درد ما خود بی اثر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۰

 

دل تو کی ز حالم با خبر بیکجا رحمت باین خونین جگر بی
تو که خونین جگر هرگز نبودیکی از خونین جگرها با خبر بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر