گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «اریخوش»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸

 

کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش

معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش

الا ای دولتی طالع که قدر وقت می‌دانی

گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش

هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبری باریست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۸

 

الا ای دلربای خوش بیا کامد بهاری خوش

شراب تلخ ما را ده که هست این روزگاری خوش

سزد گر ما به دیدارت بیاراییم مجلس را

چو شد آراسته گیتی به بوی نوبهاری خوش

همی بوییم هر ساعت همی نوشیم هر لحظه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰

 

شبی فرخنده و روزی همایون روزگاری خوش

کسی دارد که دارد در کنار خویش یاری خوش

دل از مهر بتان برداشتم آسودم این است این

اگر دارد شرابی مستیی ناخوش خماری خوش

خوشم با انتظار امید وصل یار چون دارم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هاتف اصفهانی