گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۹

 

مکش بر هر دلی تیر و مکش باز از حسد ما را

کزان مژگان رصد ناوک صد ویک می رسد ما را

به هجران جنگها داریم بیزلف و دهان تو

از آن میم ودر دال امروز می باید مدد ما را

رقیبا چند چون آب از تو باشه پای من لرزان

[...]

کمال خجندی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۱۸

 

چنان محروم خواهد یار از دیدار خود ما را

که نپسندد نظر در روی خود یک چشم زد ما را

به کف داریم از بهر قبول ساعدش جانی

زهی دولت اگر ننهد به سینه دست رد ما را

دلی پر چاکها داریم در بحر امید از وی

[...]

جامی