گنجور

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۳۸ - وصف کوه

 

کهی چون طور سینا بود ازو آویخته ثعبان

ز پشت او درخشنده کف موسی پیغمبر

به پشت ژنده‌پیلان برنشسته ناوک‌اندازان

چو عفریتان آتشبار بر کوه گران پیکر

عسجدی
 

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۷۷ - قصیده فتح خوارزم

 

خجسته دولت عالی همین کرد ای ملک پیمان

که فتحی نو دهد هر روز از یک گوشه کیهان

فرود آرد سپاهت را به گرد کشور عاصی

برآرد گرد از آن کشور بسوی گنبد گردان

برانگیزد ز شادروان سپاه پادشاهی را

[...]

عسجدی
 

عسجدی » اشعار باقیمانده » شمارهٔ ۹۵ - قطعه هزلیه

 

چو کودک سر فرود آرد به حجره بر سر حمدان

چنان گردد که پندارم سماروغ است یا جله

درآویزم حمایل‌وار یکسر خویشتن را زو

به گرد گردن و پشتش کنم آغوش چون بخله

همی‌چینم همی‌کوشم به دندان با زنخدانش

[...]

عسجدی
 
 
sunny dark_mode