گنجور

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۲ - سبب نظم کتاب

 

که شد بر سر وحدت واقف آخر

شناسای چه آمد عارف آخر

شیخ محمود شبستری
 

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۱۳۸ - تمهید گلشن راز جدید

 

که شد بر سر وحدت واقف آخر؟

شناسای چه آمد عارف آخر؟

اقبال لاهوری