گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۹ - در اظهار کردن قوّت و قدرت و استغناء کل فرماید

 

چو منصوراز حقیقت دل رها کرد

ز جان آهنگ دیدار خدا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

طبیعت این زمان کز حق جدا کرد

همه کارت عجب بی اقتضا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

در از عالم بسوی خود فنا کرد

پس آنگه رخ بدرگاه خدا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

همه ذات تو دید و خود فنا کرد

میان جملگی خود مقتدا کرد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

بت خود اندر آخر او فنا کرد

حقیقت در فنا بُت را بقا کرد

عطار
 
 
۱
۲