گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

بخورد و خواب کردستی بضاعت

رسی اینجا که خواهی مر قناعت

عطار
 

عطار » فتوت نامه

 

فتوت جوی، گر دارد قناعت

همه عالم برند ازوی بضاعت

عطار
 
 
۱
۲
sunny dark_mode