گنجور

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

مرا مقصود معنیهاش باشد

میان جان من غوغاش باشد

عطار نیشابوری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۴

 

کدامین سرو چون بالاش باشد

چه مه چون روی شهرآراش باشد

اگرچه سرو را نشو و نما هست

نه همچون قامت رعناش باشد

اگرچه مهر و مه دارد فروغی

[...]

جهان ملک خاتون