گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

 

حیل بگذار و مشنو از حیل‌ساز

که موش آهن خورَد کودک برَد باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

بزرگان چون شدند آگه ازین راز

برآوردند حالی یک‌سر آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

به صد نوبت دهد جانی به آغاز

به یک نوبت ستاند عاقبت باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

از آن گریم که جسم و جانِ دمساز

به هم خو کرده‌اند از دیر‌گه باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۷ - نامه نبشتن پیغمبر به خسرو

 

ز گرمی آن چراغ گردن‌افراز

دعا را داد چون پروانه پرواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

ز دانه گر خورم مشتی به آغاز

دهم وقت درودن خرمنی باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

گه آن بی‌پرده را موزون کنم ساز

گه این گنجشک را گویم زهی باز‌!

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

نگار‌ی اکدش‌ست این نقش‌ِ دمساز

پدر هندو و مادر ترک طناز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

ندارد دخل و خرجش کیسه‌پرداز

سوادش نیم کار ملک ابخاز

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode