گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

خدای پاک و بی همتا و بی یار

هم از اندیشه دور و هم ز دیدار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نه هست او را عَرَض با جوهری یار

که جوهر پس از او بوده‌ست ناچار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

مکان را نیز حد آمد پدیدار

میان هر دوان اجسام بسیار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

که قوت را پدید آورد بی یار

به هستی نیستی را کرد قهار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نه یکسانند همواره به مقدار

به دیدار و به کردار و به رفتار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

پذیرد افرینشها ز دادار

چو از سکه پذیرد مهر دینار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲ - گفتار اندر ستایش محمد مصطفى علیه السلام

 

گرفته هر یکی راه نگونسار

که آن ره را به دوزخ بوده هنجار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲ - گفتار اندر ستایش محمد مصطفى علیه السلام

 

چنان قومی بدان کردار و گفتار

زبان‌شان در نثار و تیغ خونبار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

بخوان اخبار سلطان را یکی بار

که گردد آن همه بر چشم تو خوار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

سه گونه جای باشد صعب و دشوار

یکی دریا دگر آجام و کهسار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

فرستاده به هدیه مال بسیار

وزآن جمله یکی یاقوت شهوار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴ - گفتار اندر ستایش خواجه ابو نصر منصور بن مهمد

 

برو بر نیست چندان رنج از این کار

که از یک جام مِیْ بُرده‌ست میخوار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵ - گفتار اندر گرفتن سلطان شهر اصفهان را

 

پسندیده مرو را در همه کار

دلش هرگز ازو نادیده آزار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵ - گفتار اندر گرفتن سلطان شهر اصفهان را

 

چو نپسندی ستم را از ستمگار

مکن تو نیز هرگز بر ستم کار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵ - گفتار اندر گرفتن سلطان شهر اصفهان را

 

به بهروزی امید دل قوی دار

که فرمانت بود با بخت تو یار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵ - گفتار اندر گرفتن سلطان شهر اصفهان را

 

قبای رومی و زربفت دستار

دگر گونه جز این تشریف بسیار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶ - گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر

 

نباشد بس عجب کامسال هموار

درختش مدح خواجه آورد بار

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶ - گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر

 

همی دانست سلطان جهاندار

که در دست که باید کردن این کار

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۱۸
sunny dark_mode