گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - رفتن خسرو به اصفهان به هوای شکر

 

برد سلکی ز مروارید شب تاب

به یک رشته درون صد قطرهٔ آب

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۲۶ - از جواب نامهٔ شیرین به خسرو

 

کنی خود با هم آغوش دگر خواب

دهی گوش من بی خواب را تاب

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - بازگشت خسرو از اصفهان و خواب دیدن او

 

دو ساغر در دو دستش صاف و نایاب

یکی پر شیر و دیگر پر ز جلاب

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۲۸ - رفتن خسرو پیش فرهاد و مناظرهٔ ایشان

 

بگفت آید گهی خوابت درین باب

بگفت آری برادر خواندهٔ خواب

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۳۸ - زفاف خسرو و شیرین

 

نخست آن تشنه لب خشک بی تاب

دهن را ز آب حیوان کرد سیراب

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » خسرو و شیرین » بخش ۳۹ - مجلس ساختن خسرو پرویز با حکیمان

 

اگر صد سال گردانند دولاب

چه کم گردد ز دریا قطره‌ای آب

امیرخسرو دهلوی
 
 
۱
۲