گنجور

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » سرود کبوتر

 

بیایید ای کبوترهای دلخواه

سحرگاهان که این مرغ طلایی

بپرید از فراز بام و ناگاه

ببینمتان به قصد خودنمایی

بدن کافورگون پاها چو شنگرف

[...]

ملک‌الشعرا بهار