گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۶

 

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسدتو را در این سخن انکار کار ما نرسد
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اندکسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد
به حق صحبت دیرین که هیچ محرم رازبه یار یک جهت حق گزار ما نرسد
هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکیبه دلپذیری […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۷۵

 

به علم و سیف و نسب کس به یار ما نرسد
تو را در این سخن انکار کار ما نرسد
اگرچه پادشهان در جهان بسی بودند
کسی به علم و به نصرت به یار ما نرسد
به حسن خلق و وفاداری و جهانگیری
کسی به راهبر حق‏گزار ما نرسد
هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی
به دل‏پذیری نقش نگار ما […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی