گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۸

 

مرا دلی ست ز تیمار بی دلی در وا

معلق است به مویی چو ذره ای ز هوا

چو ذره مضطربم در هوای خورشیدی

که زیر سایة زلفش خرد کند مأوا

هلاک می شوم از دست و پای مال فراق

[...]

حکیم نزاری
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » فرهنگ پارسی » شمارهٔ ۴۴ - و به نستعین و نستمد

 

پرنس زاده شاه است و پادشاه روا

چو لیر بربط و ویل است شهر و شهرموا

ادیب الممالک