گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۷

 

چو چرخ باد خزان را بباغ راه دهد

ببرگ سبز رزان باد رنگ کاه دهد

ز ابر پیش هوا پرده سیاه کشد

بکه سپیدی از آن پرده سیاه دهد

بباده گونه چون مهر و ماه باد دهد

[...]

قطران تبریزی
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۷

 

به محفلی که تو ای چون منی که راه دهد

که عرض حال گدا پیش پادشاه دهد

ز خلق بر درت ای شه پناه آوردم

اگر تو نیز برانی که ام پناه دهد

فتاده باز بشوخی و شی سر و کارم

[...]

حکیم سبزواری