گنجور

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۶۲ - د رمدح اتسز

 

نظام حال زمانه ، قوام کار جهان

تمام گشت باقبال شهریار جهان

علا دولت و دین خسرو جهان ، اتسز

کزو گرفت نظام و قرار کار جهان

مظفری ، که خدای جهان پدید آورد

[...]

رشیدالدین وطواط
 

مجد همگر » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۵

 

معین ملک و شهنشاه و شهریار جهان

که اختیار خدای است و افتخار جهان

مجد همگر
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳۱

 

چو زلف دوست برآشفت روزگار جهان

از آن برفت چنین سر به سر قرار جهان

اگرچه نیست وفا در مزاج او لیکن

کجا کسی که حذر می کند ز کار جهان

جهان نکرد وفا با کسی و هم نکند

[...]

جهان ملک خاتون