گنجور

سراج قمری » گزیدهٔ اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۳

 

به چهره صورت چینی، به زلف مشک تتاری

زغصه مشک بسوزد چو چین به زلف درآری

دلم به خشم سپردی، مکن که نیک نباشد

دلی که هندوی توست ار به دست ترک سپاری

مده چو خاک به بادم اگرچه هست تن من

[...]

سراج قمری
 
 
sunny dark_mode