گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴

 

عید است و هرکس از غلط غیری گرفته یار خود

مائیم و در خود عالمی دار خود و دیار خود

داریم با خود گفتگو داریم در خود جستجو

خود بیدل و در خویشتن جویندهٔ دلدار خود

گم کردهٔ خویشیم ما از خلق در پیشیم ما

از ما ببر تعلیم کار آنگاه شو سر کار خود

گفتی که دشوار است کار دشوار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی