گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - محبت خدا کامل ترین لذتهاست

 

ریزند اگر در دامنت

نقد دو کون، و در عوض

خواهند کالای غمش

زنهار این سودا مکن

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode