گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » صفت بیست و هشتم - اعتراض بر اراده و تقدیرات خدا

 

ما بنده ایم و عاجز، او حاکم است و قادر

گر می کشد به زورم، ور می کشد به زاری

به درد و صاف تو را کار نیست دم درکش

که هر چه ساقی ما ریخت عین الطاف است

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode