گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۹۶۱

 

آشوب جانی شوخ جهانی

بی اعتقادی نامهربانی

از پیش خویشم تا چند رانی

زهر فراقم تا کی چشانی

من مهر ورزم آری من اینم

[...]

کمال خجندی
 

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۱۲۷ - این هم جهانی آن هم جهانی

 

این هم جهانی آن هم جهانی

این بیکرانی آن بیکرانی

هر دو خیالی هر دو گمانی

از شعلهٔ من موج دخانی

این یک دو آنی آن یک دو آنی

[...]

اقبال لاهوری