گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - طریق تحصیل رضا

 

گر تیغ بارد از کوی آن ماه

گردن نهادیم الحکم لله

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode