گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۵۴

 

مشمر برد ملک آن پادشاهکه وی را نباشد خردمند پیش
خردمند گو پادشاهش مباشکه خود پاشاهست بر نفس خویش


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی